مطالب

(جلسه یک) گفتگویی درباره تصوف

در این جلسات که به صورت اینترنتی‌ برگزار می‌‌شود، سعی‌ بر این شده است که مقدماتی درباره تصوف و تاریخ تصوف در اختیار مخاطب قرار بگیرد.

و حتی المقدور سعی‌ بر این است که در این جلسات مباحث از دیدگاه یک محقق معتقد ارائه گردد.

لینک تهیه کتاب خودم را در اینجا میگذارم:

The Rise of the Ni‘matullahi i Order: Shi’ite Sufi Masters against Islamic Fundamentalism in 19th-Century Persia (By Reza Tabandeh): https://amzn.to/3KE6u5d

و همینطور لینک منابعی مفید که در این صحبت از آنها استفاده شده یا مرتبط است با صحبت ما می‌باشد را هم میگذارم:

Mystical Dimensions of Islam (By  Annemarie Schimmel): https://amzn.to/3KGKx5K

The Heritage of Sufism: Classical Persian Sufism from Its Origins to Rumi (700-1300) v.1 (Leonard Lewisohn): https://amzn.to/3GjeAxK

The Heritage of Sufism (Volume 2): The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500) (Leonard Lewisohn): https://amzn.to/3nGlXbR

The Heritage of Sufism: Late Classical Persianate Sufism (1501-1750) v. 3 (Leonard Lewisohn): https://amzn.to/3zCo6rR

Sufis and Their Opponents in the Persianate World (By Leonard Lewisohn and Reza Tabandeh):  https://amzn.to/3MiZMms

The Legacy of Mediaeval Persian Sufism (By Leonard Lewisohn): https://amzn.to/3zDP0zO

Wisdom of Sufism (By Leonard Lewisohn): https://amzn.to/3zFqn5u

The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity (By Seyyed Hossein Nasr): https://amzn.to/413Lr1k

Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources (By Martin Lings): https://amzn.to/3KgXD8j

What is Sufism? (By Martin Lings): https://amzn.to/43aFu4B

Sufism: Veil and Quintessence A New Translation with Selected Letters (By Frithjof Schuon) https://amzn.to/4132TmE

The Spy of the Heart (By Robert Abdul Hayy Darr): https://amzn.to/416BIHv

Sufism: The Transformation of the Heart (By Llewellyn Vaughan-Lee) https://amzn.to/419xHC2

The Kashf Al-Mahjub: The Oldest Persian Treatise on Sufism by Ali Bin Uthman Al-Jullabbi Al-Hujwiri (2007-03-16): https://amzn.to/3Kkarui

Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World (By Carl Ernst): https://amzn.to/417Focc

Refractions of Islam in India: Situating Sufism and Yoga (By Carl Ernst): https://amzn.to/3MnlHJl

Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts (By Toshihiko Izutsu): https://amzn.to/3zFtmuI

Insights into Islamic Esoterism and Taoism (By Rene Guenon): https://amzn.to/3zGxOJT

Common Ground Between Islam and Buddhism: Spiritual and Ethical Affinities (By Reza Shah Kazemi): https://amzn.to/3mgvINJ

با تشکر
التماس دعا

یا علی‌ مدد
رضا تابنده

مقالات مرتبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین بررسی کنید
Close
Back to top button